كشتارگاه صنعتي

سردخانه دو مداره

جهت ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی با کد ۶۳۰۲۶۱۲۳۱۱ با ظرفیت ۴۰۰ تن